im going to america next year

 • I'm going to America next year
 • Tôi sẽ đi Mỹ năm tới
 • They're planning to come next year
 • Họ dự tính đến vào năm tới
 • I’d prefer to meet in the morning. I’m going to be out of the office most afternoons next week.
 • Tôi muốn gặp vào buổi sáng. Hầu như các buổi chiều tuần sau, tôi sẽ không có mặt ở văn phòng.
 • My grandmother passed away last year
 • Bà tôi mất hồi năm ngoái
 • Be given 2 year imprisonment for....
 • bị kết án 2 năm tù về tội....
 • The interest is added to your account every year
 • Số tiền lãi được cộng thêm vào tài khoản mỗi năm
 • He's never been to America
 • Anh ta chưa từng tới Mỹ
 • How long have you been in America?
 • Bạn đã ở Mỹ bao lâu?
 • I'd like to send this to America
 • Tôi muốn gửi cái này đi Mỹ
 • I'm from America
 • Tôi từ Mỹ tới
 • Our children are in America
 • Các con tôi ở Mỹ
 • He is one of the greatest actors in America
 • Anh ấy là 1 torng những diễn viên nam xuất sắc nhất của Mỹ
 • I’ll be in America for tow weeks
 • Tôi sẽ ở Mỹ khoảng 2 tuần.
 • Can I make an appointment for next Wednesday?
 • Tôi có thể xin hẹn vào thứ tư tới không?
 • Next time
 • Kz tới
 • The book is next to the table
 • Quyển sách ở cạnh cái bàn
 • When is the next bus to Philidalphia?
 • Chuyến xe buýt kế tiếp đi Philadelphia khi nào?
 • The operation is next week
 • Cuộc phẫu thuật sẽ được tiến hành vào tuần tới
 • I’m calling you about my scheduled visit to your office in Chicago early next month.
 • Tôi gọi đến về lịch trình thăm viếng công ty anh ở Chicago đầu tháng sau.
 • How about the next flight
 • Các chuyến bay tiếp theo thì thế nào?

Những từ liên quan với IM GOING TO AMERICA NEXT YEAR