im here on business

 • I'm here on business
 • Tôi ở đây để làm ăn
 • Business is good.
 • Việc làm ăn tốt
 • How's business?
 • Việc làm ăn thế nào?
 • None of your business
 • Không phải chuyện của anh
 • Let’s get down to the business, shall we?
 • Chúng ta bắt đầu thảo luận công việc được chứ?
 • I’ve been hoping to establish business relationship with your company.
 • Tôi vẫn luôn hi vọng thiết lập mối quan hệ mua bán với công ty ông.
 • We are going for business on the basic of mutual benefit.
 • Chúng tôi chủ trương kinh doanh trên tinh thần đôi bên cùng có lợi.
 • To have this business concluded, you need to lower your price at least by 3%.
 • Để ký được hợp đồng này thì anh phải giảm giá ít nhất 3%.
 • It's none of your business.
 • Không phải là chuyện của bạn.
 • None your business.
 • Không phải việc của bạn.
 • Are you here alone?
 • Bạn ở đây một mình hả?
 • Can I access the Internet here?
 • Tôi có thể vào Internet ở đây không?
 • Come here
 • Tới đây
 • Do you like it here?
 • Bạn có thích nơi đây không?
 • Does anyone here speak English?
 • Có ai ở đây nói tiếng Anh không?
 • From here to there
 • Từ đây đến đó
 • Here is your salad
 • Rau của bạn đây
 • Here it is
 • Nó đây
 • Here you are
 • Đây nè
 • Here's my number
 • Đây là số của tôi

Những từ liên quan với IM HERE ON BUSINESS