Nghĩa của cụm từ im here on business trong tiếng Anh

 • I'm here on business
 • Tôi ở đây để làm ăn
 • Business is good.
 • Việc làm ăn tốt
 • How's business?
 • Việc làm ăn thế nào?
 • None of your business
 • Không phải chuyện của anh
 • Let’s get down to the business, shall we?
 • Chúng ta bắt đầu thảo luận công việc được chứ?
 • I’ve been hoping to establish business relationship with your company.
 • Tôi vẫn luôn hi vọng thiết lập mối quan hệ mua bán với công ty ông.
 • We are going for business on the basic of mutual benefit.
 • Chúng tôi chủ trương kinh doanh trên tinh thần đôi bên cùng có lợi.
 • To have this business concluded, you need to lower your price at least by 3%.
 • Để ký được hợp đồng này thì anh phải giảm giá ít nhất 3%.
 • It's none of your business.
 • Không phải là chuyện của bạn.
 • None your business.
 • Không phải việc của bạn.
 • Are you here alone?
 • Bạn ở đây một mình hả?
 • Can I access the Internet here?
 • Tôi có thể vào Internet ở đây không?
 • Come here
 • Tới đây
 • Do you like it here?
 • Bạn có thích nơi đây không?
 • Does anyone here speak English?
 • Có ai ở đây nói tiếng Anh không?
 • From here to there
 • Từ đây đến đó
 • Here is your salad
 • Rau của bạn đây
 • Here it is
 • Nó đây
 • Here you are
 • Đây nè
 • Here's my number
 • Đây là số của tôi

Những từ liên quan với IM HERE ON BUSINESS

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày