im looking for the post office

 • I'm looking for the post office
 • Tôi đang tìm bưu điện
 • Across from the post office.
 • Đối diện bưu điện
 • I have to go to the post office
 • Tôi phải ra bưu điện
 • Where's the post office?
 • Bưu điện ở đâu?
 • When you wish an important letter to be sent to the receiver safely, you can register it at the post office
 • Khi anh muốn 1 bức thư quan trọng được gửi tới người nhận an toàn, anh có thể đến bưu điện gửi bảo đảm
 • The post office will stamp and date a receipt, which is to kept by the sender
 • Bưu điện sẽ dán tem và ghi ngày tháng vào hóa đơn, hóa đơn này do người gửi giữ
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • I think those shoes are very good looking
 • Tôi nghĩ những chiếc giày đó rất đẹp
 • (mua sắm) I'm just looking
 • Tôi chỉ xem thôi
 • Who are you looking for?
 • Bạn đang tìm ai?
 • No, thanks. I’m just looking
 • Không, cám ơn. Tôi chỉ xem thôi
 • I’m looking for some pens for students
 • Tôi đang tìm mấy cái bút cho học sinh
 • Go to the window marked Parcel Post
 • Ông phải đến làm việc với bộ phận gửi bưu điện
 • I’d prefer to meet in the morning. I’m going to be out of the office most afternoons next week.
 • Tôi muốn gặp vào buổi sáng. Hầu như các buổi chiều tuần sau, tôi sẽ không có mặt ở văn phòng.
 • I’m calling you about my scheduled visit to your office in Chicago early next month.
 • Tôi gọi đến về lịch trình thăm viếng công ty anh ở Chicago đầu tháng sau.

Những từ liên quan với IM LOOKING FOR THE POST OFFICE