im not afraid

 • I'm not afraid
 • Tôi không sợ
 • I’m afraid he is not available now.
 • Tôi e rằng ông ấy không rảnh vào lúc này.
 • Are you afraid?
 • Bạn sợ không?
 • I’m afraid an urgent operation is necessary
 • Tôi e là cần phải tiến hành phẫu thuật ngay lập tức
 • I’m afraid he is on another line. Would you mind holding?
 • Tôi e rằng ông ấy đang trả lời một cuộc gọi khác. Ông vui lòng chờ máy được không?
 • I’m afraid there is no room for any reduction in price.
 • Tôi e rằng không thể giảm giá được nữa.
 • He's not in right now
 • Ngay lúc này anh ta không có đây
 • I'm not American
 • Tôi không phải người Mỹ
 • I'm not busy
 • Tôi không bận
 • I'm not going
 • Tôi sẽ không đi
 • I'm not married
 • Tôi không có gia đình
 • I'm not ready yet
 • Tôi chưa sẵn sàng
 • I'm not sure
 • Tôi không chắc
 • it's not suppose to rain today
 • Hôm nay có lẽ không mưa
 • It's not too far
 • Nó không xa lắm
 • It's not very expensive
 • Nó không đắt lắm
 • Not recently
 • Không phải lúc gần đây
 • Not yet
 • Chưa
 • That restaurant is not expensive
 • Nhà hàng đó không đắt
 • That's not enough
 • Như vậy không đủ

Những từ liên quan với IM NOT AFRAID