Nghĩa của cụm từ im not busy trong tiếng Anh

 • I'm not busy
 • Tôi không bận
 • Are you busy?
 • Bạn có bận không?
 • I'm very busy
 • Tôi rất bận
 • They're very busy
 • Họ rất bận
 • The line is busy.
 • Đường dây đang bận.
 • I'd love to, but I’m busy.
 • Tôi muốn lắm, nhưng mà tôi bận rồi.
 • I’d love to, but I’m really busy right now.
 • Tôi rất muốn đi, nhưng giờ thì tôi rất bận.
 • I'm very busy at the moment.
 • Bây giờ mình bận lắm.
 • He's not in right now
 • Ngay lúc này anh ta không có đây
 • I'm not afraid
 • Tôi không sợ
 • I'm not American
 • Tôi không phải người Mỹ
 • I'm not going
 • Tôi sẽ không đi
 • I'm not married
 • Tôi không có gia đình
 • I'm not ready yet
 • Tôi chưa sẵn sàng
 • I'm not sure
 • Tôi không chắc
 • it's not suppose to rain today
 • Hôm nay có lẽ không mưa
 • It's not too far
 • Nó không xa lắm
 • It's not very expensive
 • Nó không đắt lắm
 • Not recently
 • Không phải lúc gần đây
 • Not yet
 • Chưa

Những từ liên quan với IM NOT BUSY

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày