im not ready yet

 • I'm not ready yet
 • Tôi chưa sẵn sàng
 • Not yet
 • Chưa
 • Are you ready?
 • Bạn sẵn sàng chưa?
 • Everything is ready
 • Mọi thứ đã sẵn sàng
 • Have they met her yet?
 • Họ gặp cô ta chưa?
 • Have you eaten yet?
 • Bạn đã ăn chưa?
 • I haven't had lunch yet
 • Tôi chưa ăn trưa
 • I'm getting ready to go out
 • Tôi chuẩn bị đi
 • I'm ready
 • Tôi sẵn sàng
 • Is it ready?
 • Nó sẵn sàng không?
 • They haven't met her yet
 • Họ chưa gặp cô ta
 • When will it be ready?
 • Khi nào nó sẽ sẵn sàng?
 • Don't go yet.
 • Đừng đi vội.
 • He's not in right now
 • Ngay lúc này anh ta không có đây
 • I'm not afraid
 • Tôi không sợ
 • I'm not American
 • Tôi không phải người Mỹ
 • I'm not busy
 • Tôi không bận
 • I'm not going
 • Tôi sẽ không đi
 • I'm not married
 • Tôi không có gia đình
 • I'm not sure
 • Tôi không chắc

Những từ liên quan với IM NOT READY YET