im self employed

  • I'm self-employed
  • Tôi tự làm chủ
  • Since my graduation from the school, I have been employed in the Green Hotel as a cashier.
  • Từ khi tốt nghiệp, tôi làm thu ngân tại khách sạn Green.

Những từ liên quan với IM SELF EMPLOYED