im sick

  • Are you sick?
  • Bạn ốm hả?
  • I'm sick
  • Tôi ốm
  • I still feel sick now and I’ve got terrible stomach-ache
  • Đến giờ tôi vẫn thấy mệt vì tôi vừa bị đau dạ dày dữ dội

Những từ liên quan với IM SICK