Nghĩa của cụm từ im single trong tiếng Anh

  • I'd like a single room
  • Tôi muốn một phòng đơn
  • I'm single
  • Tôi độc thân
  • I’m single.
  • Tôi còn độc thân.

Những từ liên quan với IM SINGLE

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày