im sorry were sold out

 • I'm sorry, we're sold out
 • Tôi rất tiếc, chúng tôi hết hàng
 • Sorry, sold out
 • Xin lỗi, chúng tôi hết sạch hàng
 • We have been sold out for three days already
 • Vé đã bán hết 3 ngày trước rồi
 • All seats are sold out
 • Toàn bộ vé đều bán hết rồi
 • We were sorry for this delay.
 • Chúng tôi rất tiếc vì sự chậm trễ này.
 • Out of sight, out of mind!
 • Xa mặt cách lòng
 • I thought the clothes were cheaper
 • Tôi nghĩ quần áo rẻ hơn
 • Were there any problems?
 • Đã có vấn đề gì không?
 • Were you at the library last night?
 • Bạn có ở thư viện tối qua không?
 • Where were you?
 • Bạn đã ở đâu?
 • The seats at the cinema were uncomfortable
 • Chỗ ngồi trong rạp rất bất tiện
 • I'm sorry
 • Tôi rất tiếc
 • Sorry to bother you
 • Xin lỗi làm phiền bạn
 • Sorry, I didn't hear clearly
 • Xin lỗi, tôi nghe không rõ
 • Sorry, I don't have a pencil
 • Xin lỗi, tôi không có bút chì
 • Sorry, I think I have the wrong number
 • Xin lỗi, tôi nghĩ tôi gọi nhầm số
 • Sorry, we don't accept credit cards
 • Xin lỗi, chúng tôi không nhận thẻ tín dụng
 • Sorry, we don't have any vacancies
 • Xin lỗi, chúng tôi không còn phòng trống
 • Sorry, we don't have any
 • Xin lỗi, chúng tôi không có cái nào
 • Sorry, we only accept Cash
 • Xin lỗi, chúng tôi chỉ nhận tiền mặt

Những từ liên quan với IM SORRY WERE SOLD OUT