immigrant

/ˈɪməgrənt/

  • Tính từ
  • nhập cư (dân...)
  • Danh Từ
  • dân nhập cư

Những từ liên quan với IMMIGRANT

incomer, newcomer, outsider, colonist