Immunology | Nghĩa của từ immunology trong tiếng Anh

/ˌɪmjəˈnɑːləʤi/

  • Danh Từ
  • (y học) môn nghiên cứu miễn dịch, miễn dịch học

Những từ liên quan với IMMUNOLOGY

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày