Inalienable | Nghĩa của từ inalienable trong tiếng Anh

/ˌɪnˈeɪljənəbəl/

  • Tính từ
  • (pháp lý) không thể chuyển nhượng, không thể nhượng lại (tài sản)

Những từ liên quan với INALIENABLE

sacrosanct
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày