inner

/ˈɪnɚ/

 • Tính từ
 • ở trong nước, nội bộ
 • thân nhất, thân cận
 • (thuộc) tinh thần; bên trong
  1. inner life: cuộc sống bên trong, cuộc sống tinh thần
 • trong thâm tâm, thầm kín
  1. inner emotion: mối xúc cảm thầm kín
 • Danh Từ
 • bên trong
 • vòng sát điểm đen (của bia); phát bắn trúng vòng sát điểm đen (của bia)