instructional

/ɪnˈstrʌkʃənl̟/

  • Tính từ
  • (thuộc) sự dạy
  • (thuộc) kiến thức truyền cho; có tính chất tin tức cung cấp cho, có tính chất là tài liệu cung cấp cho
  • có tính chất chỉ thị, có tính chất là lời hướng dẫn

Những từ liên quan với INSTRUCTIONAL