Intensifier | Nghĩa của từ intensifier trong tiếng Anh

/ɪnˈtɛnsəˌfajɚ/

  • Danh Từ
  • người (cái) làm tăng cao lên
  • người (cái) làm mãnh liệt; người (cái) làm dữ dội
  • (kỹ thuật) máy tăng cường, chất tăng cường
  • máy khuếch đại; bộ phận khuếch đại

Những từ liên quan với INTENSIFIER

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày