invariable

/ɪnˈverijəbəl/

  • Tính từ
  • không thay đổi, cố định
  • (toán học) không đổi
  • Danh Từ
  • cái không thay đổi, cái cố định