Ironing | Nghĩa của từ ironing trong tiếng Anh

/ˈajɚnɪŋ/

  • Danh Từ
  • sự là
  • quần áo là
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày