Nghĩa của cụm từ is it cold outside trong tiếng Anh

 • Is it cold outside?
 • Bên ngoài trời lạnh không?
 • Outside the hotel
 • Bên ngoài khách sạn
 • Take it outside
 • Mang nó ra ngoài
 • I have a cold
 • Tôi bị cảm lạnh
 • I'm cold
 • Tôi lạnh
 • It'll be cold this evening
 • Tối nay trời sẽ lạnh
 • It's very cold today
 • Hôm nay trời rất lạnh
 • Give me something against a cold
 • Bán cho tôi thuốc cảm cúm
 • I’ve got a bad cold and a sore throat. Can you give me something for it?
 • Tôi bị cảm lạnh và viêm họng. Chị có thể cho tôi thuốc gì để trị nó không?
 • It’s freezing cold
 • Trời rất lạnh
 • I have a cold.
 • Tôi bị cảm lạnh.

Những từ liên quan với IS IT COLD OUTSIDE

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày