is it hot

  • Is it hot?
  • Nó nóng không?
  • It's going to be hot today
  • Hôm nay trời sẽ nóng
  • It's really hot
  • Thực là nóng
  • He scalded his tongue on the hot coffee
  • Anh ấy bị bỏng lưỡi vì uống cà phê nóng
it, hot, is
  • What a stuffy hot day!
  • Trời rất nóng. Hôm nay thật là ngột ngạt!

Những từ liên quan với IS IT HOT