is it possible

  • As soon as possible.
  • Càng sớm càng tốt
  • Do you think it's possible?
  • Bạn có nghĩ điều đó có thể xảy ra không?
  • Is it possible?
  • Điều đó có thể không?
  • Is it possible to get tickets for tomorrow evening?
  • Vẫn có thể mua được vé cho tối mai chứ?
  • I want as many ideas as possible to increase our market share in Japan.
  • Tôi muốn càng nhiều ý tưởng càng tốt để tăng thị phần của chúng ta ở Nhật Bản.

Những từ liên quan với IS IT POSSIBLE