is john here

 • Is John here?
 • John có đây không?
 • Amy is John's girlfriend.
 • Amy là bạn gái của John
 • John is going on vacation tomorrow
 • Ngày mai John sẽ đi nghỉ mát
 • My name is John Smith
 • Tên tôi là John Smith
 • Please tell her John called
 • Làm ơn nói với cô ta là John gọi
 • I’d like to speak to Mr. John Smith.
 • Tôi muốn nói chuyện với ông John Smith.
 • John Brown. I’m in production department. I supervise quality control.
 • John Brown. Tôi thuộc bộ phận sản xuất. Tôi giám sát và quản lí chất lượng.
 • I’d like to speak to Mr. John Brown, the manager of the Export Section.
 • Tôi muốn được nói chuyện với ông John Brown, quản lý bộ phận xuất khẩu.
 • Are you here alone?
 • Bạn ở đây một mình hả?
 • Can I access the Internet here?
 • Tôi có thể vào Internet ở đây không?
 • Come here
 • Tới đây
 • Do you like it here?
 • Bạn có thích nơi đây không?
 • Does anyone here speak English?
 • Có ai ở đây nói tiếng Anh không?
 • From here to there
 • Từ đây đến đó
 • Here is your salad
 • Rau của bạn đây
 • Here it is
 • Nó đây
 • Here you are
 • Đây nè
 • Here's my number
 • Đây là số của tôi
 • Here's your order
 • Đây là món hàng bạn đặt
 • How long have you been here?
 • Bạn đã ở đây bao lâu?

Những từ liên quan với IS JOHN HERE