Nghĩa của cụm từ is john here trong tiếng Anh

 • Is John here?
 • John có đây không?
 • Amy is John's girlfriend.
 • Amy là bạn gái của John
 • John is going on vacation tomorrow
 • Ngày mai John sẽ đi nghỉ mát
 • My name is John Smith
 • Tên tôi là John Smith
 • Please tell her John called
 • Làm ơn nói với cô ta là John gọi
 • I’d like to speak to Mr. John Smith.
 • Tôi muốn nói chuyện với ông John Smith.
 • John Brown. I’m in production department. I supervise quality control.
 • John Brown. Tôi thuộc bộ phận sản xuất. Tôi giám sát và quản lí chất lượng.
 • I’d like to speak to Mr. John Brown, the manager of the Export Section.
 • Tôi muốn được nói chuyện với ông John Brown, quản lý bộ phận xuất khẩu.
 • Are you here alone?
 • Bạn ở đây một mình hả?
 • Can I access the Internet here?
 • Tôi có thể vào Internet ở đây không?
 • Come here
 • Tới đây
 • Do you like it here?
 • Bạn có thích nơi đây không?
 • Does anyone here speak English?
 • Có ai ở đây nói tiếng Anh không?
 • From here to there
 • Từ đây đến đó
 • Here is your salad
 • Rau của bạn đây
 • Here it is
 • Nó đây
 • Here you are
 • Đây nè
 • Here's my number
 • Đây là số của tôi
 • Here's your order
 • Đây là món hàng bạn đặt
 • How long have you been here?
 • Bạn đã ở đây bao lâu?

Những từ liên quan với IS JOHN HERE

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày