Nghĩa của cụm từ is mr smith an american trong tiếng Anh

 • Is Mr. Smith an American?
 • Ông Smith có phải là người Mỹ không?
 • Hi, is Mrs. Smith there, please?
 • Chào, có phải bà Smith ở đằng kia không?
 • Is this Mr. Smith?
 • Có phải ông Smith không?
 • May I speak to Mrs. Smith please?
 • Tôi có thể nói với bà Smith không, xin vui lòng?
 • My name is John Smith
 • Tên tôi là John Smith
 • I’d like to speak to Mr. John Smith.
 • Tôi muốn nói chuyện với ông John Smith.
 • Are you American?
 • Bạn có phải là người Mỹ không?
 • He's an American
 • Anh ta là người Mỹ
 • How do I get to the American Embassy?
 • Làm sao tôi tới tòa đại sứ Mỹ?
 • I'm American
 • Tôi là người Mỹ
 • I'm an American
 • Tôi là một người Mỹ
 • I'm not American
 • Tôi không phải người Mỹ
 • My friend is American
 • Bạn tôi là người Mỹ
 • No, I'm American
 • Không, Tôi là người Mỹ
 • The cars are American
 • Những chiếc xe là xe Mỹ

Những từ liên quan với IS MR SMITH AN AMERICAN

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày