is mr smith an american

 • Is Mr. Smith an American?
 • Ông Smith có phải là người Mỹ không?
 • Hi, is Mrs. Smith there, please?
 • Chào, có phải bà Smith ở đằng kia không?
 • Is this Mr. Smith?
 • Có phải ông Smith không?
 • May I speak to Mrs. Smith please?
 • Tôi có thể nói với bà Smith không, xin vui lòng?
 • My name is John Smith
 • Tên tôi là John Smith
 • I’d like to speak to Mr. John Smith.
 • Tôi muốn nói chuyện với ông John Smith.
 • Are you American?
 • Bạn có phải là người Mỹ không?
 • He's an American
 • Anh ta là người Mỹ
 • How do I get to the American Embassy?
 • Làm sao tôi tới tòa đại sứ Mỹ?
 • I'm American
 • Tôi là người Mỹ
 • I'm an American
 • Tôi là một người Mỹ
 • I'm not American
 • Tôi không phải người Mỹ
 • My friend is American
 • Bạn tôi là người Mỹ
 • No, I'm American
 • Không, Tôi là người Mỹ
 • The cars are American
 • Những chiếc xe là xe Mỹ

Những từ liên quan với IS MR SMITH AN AMERICAN