is there an english speaking guide

 • Is there an English speaking guide?
 • Có hướng dẫn viên nói tiếng Anh không?
 • Those men are speaking English
 • Những người đó đang nói tiếng Anh
 • But frankly speaking, ...
 • thành thật mà nói
 • How much is the guide fee per day?
 • Tiền thuê hướng dẫn mỗi ngày hết bao nhiêu?
 • I am so happy to have you as the guide of Da Lat our tour tomorrow
 • Tôi rất vui vì ngày mai cô làm hướng dẫn cho đoàn chúng tôi tới Đà Lạt.
 • Where is there a doctor who speaks English?
 • Ở đâu có một bác sĩ nói tiếng Anh?
 • Do you speak English?
 • Bạn có nói tiếng Anh không?
 • Do you study English?
 • Bạn có học tiếng Anh không?
 • Does anyone here speak English?
 • Có ai ở đây nói tiếng Anh không?
 • How do you say it in English?
 • Bạn nói điều đó bằng tiếng Anh như thế nào?
 • I don't speak English very well
 • Tôi không nói tiếng Anh giỏi lắm
 • I need to practice my English
 • Tôi cần thực hành tiếng Anh
 • I speak a little English
 • Tôi nói một chút tiếng Anh
 • Let's practice English
 • Chúng ta hãy thực hành tiếng Anh
 • Please speak English
 • Làm ơn nói tiếng Anh
 • Where did you learn English?
 • Bạn đã học tiếng Anh ở đâu?
 • You speak English very well
 • Bạn nói tiếng Anh rất giỏi
 • There's a restaurant over there, but I don't think it's very good
 • Có một nhà hàng ở đằng kia, nhưng tôi không nghĩ là nó ngon lắm
 • Are there any interesting attractions there?
 • Ở đó có thắng cảnh nào không?
 • Are there any concerts?
 • Có buổi hòa nhạc nào không?

Những từ liên quan với IS THERE AN ENGLISH SPEAKING GUIDE