Nghĩa của cụm từ is there any mail for me trong tiếng Anh

 • Is there any mail for me?
 • Có thư cho tôi không?
 • Are there any interesting attractions there?
 • Ở đó có thắng cảnh nào không?
 • Where can I mail this?
 • Tôi có thể gửi bưu điện cái này ở đâu?
 • Where's the mail box?
 • Hộp thư ở đâu?
there, any, ME, for, is
 • I would like to mail this parcel to Hai Phong
 • Tôi muốn gửi bưu phẩm này tới Hải Phòng
 • I want to send registered letter by air mail to London
 • Tôi muốn gửi bảo đảm theo đường hàng không tới London
 • Airmail changes almost twice or three times that of a normal mail
 • Bưu phẩm gửi bằng máy bay có giá cao gấp 2 hoặc 3 lần bưu phẩm thông thường
 • The sender can claim the loss if the mail is not delivered correctly
 • Người gửi có thể đòi bồi thường, nếu thư không đến tay người nhận
 • Would you like to send it overnight or by regular mail?
 • Bạn muốn gửi cấp tốc hay gửi thường?
 • I’d also like to mail this letter.
 • Tôi cũng muốn gửi lá thư này.
 • Are there any concerts?
 • Có buổi hòa nhạc nào không?
 • Were there any problems?
 • Đã có vấn đề gì không?
 • Can you tell me if there is any minimum for the first deposit?
 • Cô làm ơn cho biết có quy định mức tối thiểu cho lần gửi đầu tiên không?
 • Is there any minimum for the first deposit?
 • Có mức tối thiểu cho lần gửi đầu tiên không?
 • Is there any possibility we can move the meeting to Monday?
 • Chúng ta có thể dời cuộc gặp đến thứ hai được không?
 • I’m afraid there is no room for any reduction in price.
 • Tôi e rằng không thể giảm giá được nữa.
 • Are there any special discount tickets
 • Có vé giảm giá đặc biệt nào không?
 • Are there any landscapes here?
 • Ở đây có thắng cảnh nào không?
 • Are there any questions?
 • Có câu hỏi nào không?
 • Are there any good leaders?
 • Có bài xã luận nào hay không?

Những từ liên quan với IS THERE ANY MAIL FOR ME

mail
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày