is there any mail for me

 • Is there any mail for me?
 • Có thư cho tôi không?
 • Are there any interesting attractions there?
 • Ở đó có thắng cảnh nào không?
 • Where can I mail this?
 • Tôi có thể gửi bưu điện cái này ở đâu?
 • Where's the mail box?
 • Hộp thư ở đâu?
there, any, ME, for, is
 • I would like to mail this parcel to Hai Phong
 • Tôi muốn gửi bưu phẩm này tới Hải Phòng
 • I want to send registered letter by air mail to London
 • Tôi muốn gửi bảo đảm theo đường hàng không tới London
 • Airmail changes almost twice or three times that of a normal mail
 • Bưu phẩm gửi bằng máy bay có giá cao gấp 2 hoặc 3 lần bưu phẩm thông thường
 • The sender can claim the loss if the mail is not delivered correctly
 • Người gửi có thể đòi bồi thường, nếu thư không đến tay người nhận
 • Are there any concerts?
 • Có buổi hòa nhạc nào không?
 • Were there any problems?
 • Đã có vấn đề gì không?
 • Can you tell me if there is any minimum for the first deposit?
 • Cô làm ơn cho biết có quy định mức tối thiểu cho lần gửi đầu tiên không?
 • Is there any minimum for the first deposit?
 • Có mức tối thiểu cho lần gửi đầu tiên không?
 • Is there any possibility we can move the meeting to Monday?
 • Chúng ta có thể dời cuộc gặp đến thứ hai được không?
 • I’m afraid there is no room for any reduction in price.
 • Tôi e rằng không thể giảm giá được nữa.
 • Are there any special discount tickets
 • Có vé giảm giá đặc biệt nào không?
 • There's a restaurant over there, but I don't think it's very good
 • Có một nhà hàng ở đằng kia, nhưng tôi không nghĩ là nó ngon lắm
 • Do you have any children?
 • Bạn có con không?
 • Do you have any coffee?
 • Bạn có cà phê không?
 • Do you have any money?
 • Bạn có tiền không?
 • Do you have any vacancies?
 • Bạn có chỗ trống không?

Những từ liên quan với IS THERE ANY MAIL FOR ME

mail