Nghĩa của cụm từ is there anything cheaper trong tiếng Anh

 • Is there anything cheaper?
 • Có thứ gì rẻ hơn không?
 • Do you have anything cheaper?
 • Bạn có thứ gì rẻ hơn không?
 • Is there anything new in the theatre?
 • Ngoài rạp có phim gì mới không?
 • Is there anything I can do to help?
 • Tôi có thể giúp anh gì không?
 • Is there anything else?
 • Quí khách muốn mua gì nữa không?
 • Can it be cheaper?
 • Có thể rẻ hơn không?
 • I thought the clothes were cheaper
 • Tôi nghĩ quần áo rẻ hơn
 • Which one is cheaper?
 • Cái nào rẻ hơn?
 • Are postcards cheaper to send than a letter?
 • Gửi bưu thiếp có rẻ hơn gửi thư không?
 • Anything else?
 • Còn gì nữa không?
 • Are you allergic to anything?
 • Bạn có dị ứng với thứ gì không?
 • Do you need anything else?
 • Bạn còn cần gì nữa không?
 • Do you need anything?
 • Bạn có cần gì không?
 • He never gives me anything
 • Anh ta không bao giờ cho tôi cái gì
 • Place money over and above anything else
 • xem đồng tiền trên hết mọi thứ
 • I’m not going to do anything to hurt you
 • Tôi không làm anh đau đầu
 • Do you have anything in the front rows?
 • Anh có vé ngồi ở những hàng ghế trước không?
 • Would you like anything else
 • Bạn có muốn mua thêm gì nữa không?
 • Do you have anything to declare
 • Ông có hàng gì cần khai báo không?
 • There's a restaurant over there, but I don't think it's very good
 • Có một nhà hàng ở đằng kia, nhưng tôi không nghĩ là nó ngon lắm

Những từ liên quan với IS THERE ANYTHING CHEAPER

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày