is there anything cheaper

 • Is there anything cheaper?
 • Có thứ gì rẻ hơn không?
 • Do you have anything cheaper?
 • Bạn có thứ gì rẻ hơn không?
 • Can it be cheaper?
 • Có thể rẻ hơn không?
 • I thought the clothes were cheaper
 • Tôi nghĩ quần áo rẻ hơn
 • Which one is cheaper?
 • Cái nào rẻ hơn?
 • Are postcards cheaper to send than a letter?
 • Gửi bưu thiếp có rẻ hơn gửi thư không?
 • Anything else?
 • Còn gì nữa không?
 • Are you allergic to anything?
 • Bạn có dị ứng với thứ gì không?
 • Do you need anything else?
 • Bạn còn cần gì nữa không?
 • Do you need anything?
 • Bạn có cần gì không?
 • He never gives me anything
 • Anh ta không bao giờ cho tôi cái gì
 • Place money over and above anything else
 • xem đồng tiền trên hết mọi thứ
 • I’m not going to do anything to hurt you
 • Tôi không làm anh đau đầu
 • Do you have anything in the front rows?
 • Anh có vé ngồi ở những hàng ghế trước không?
 • Would you like anything else
 • Bạn có muốn mua thêm gì nữa không?
 • Do you have anything to declare
 • Ông có hàng gì cần khai báo không?
 • There's a restaurant over there, but I don't think it's very good
 • Có một nhà hàng ở đằng kia, nhưng tôi không nghĩ là nó ngon lắm
 • Are there any interesting attractions there?
 • Ở đó có thắng cảnh nào không?
 • Are there any concerts?
 • Có buổi hòa nhạc nào không?
 • Can we sit over there?
 • Chúng tôi có thể ngồi ở đằng kia không?

Những từ liên quan với IS THERE ANYTHING CHEAPER