Nghĩa của cụm từ its 6am trong tiếng Anh

  • Everyday I get up at 6AM
  • Hàng ngày tôi dạy lúc 6 giờ sáng
  • It's 6AM
  • Bây giờ là 6 giờ sáng
  • How long will it take for my letter to reach its destination?
  • Thư của tôi gửi đến nơi nhận mất bao lâu?
  • What about its price?
  • Nó giá bao nhiêu vậy?
its
  • It’s on its way.
  • Xe đang đến.

Những từ liên quan với ITS 6AM

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày