its a quarter to 7

  • How long will it take for my letter to reach its destination?
  • Thư của tôi gửi đến nơi nhận mất bao lâu?
  • It's a quarter to 7
  • Bây giờ là 7 giờ thiếu 15
  • It's is a quarter past nine
  • Bây giờ là 9 giờ 15

Những từ liên quan với ITS A QUARTER TO 7