its far from here

 • How long will it take for my letter to reach its destination?
 • Thư của tôi gửi đến nơi nhận mất bao lâu?
 • Is it far from here?
 • Nó cách xa đây không?
 • It's far from here
 • Nó cách xa đây
 • How far is it to Chicago?
 • Tới Chicago bao xa?
 • How far is it?
 • Nó bao xa?
 • Is the bank far?
 • Ngân hàng có xa không?
 • It's not too far
 • Nó không xa lắm
 • As far as I know,......
 • theo như tôi được biết,...
 • Are you here alone?
 • Bạn ở đây một mình hả?
 • Can I access the Internet here?
 • Tôi có thể vào Internet ở đây không?
 • Come here
 • Tới đây
 • Do you like it here?
 • Bạn có thích nơi đây không?
 • Does anyone here speak English?
 • Có ai ở đây nói tiếng Anh không?
 • From here to there
 • Từ đây đến đó
 • Here is your salad
 • Rau của bạn đây
 • Here it is
 • Nó đây
 • Here you are
 • Đây nè
 • Here's my number
 • Đây là số của tôi
 • Here's your order
 • Đây là món hàng bạn đặt
 • How long have you been here?
 • Bạn đã ở đây bao lâu?

Những từ liên quan với ITS FAR FROM HERE