Nghĩa của cụm từ its far from here trong tiếng Anh

 • How long will it take for my letter to reach its destination?
 • Thư của tôi gửi đến nơi nhận mất bao lâu?
 • What about its price?
 • Nó giá bao nhiêu vậy?
 • It’s on its way.
 • Xe đang đến.
 • Is it far from here?
 • Nó cách xa đây không?
 • It's far from here
 • Nó cách xa đây
 • As far as I remember, it’s here.
 • Theo như tôi nhớ thì nó ở đây.
 • How far is it to Chicago?
 • Tới Chicago bao xa?
 • How far is it?
 • Nó bao xa?
 • Is the bank far?
 • Ngân hàng có xa không?
 • It's not too far
 • Nó không xa lắm
 • As far as I know,......
 • theo như tôi được biết,...
 • Are you here alone?
 • Bạn ở đây một mình hả?
 • Can I access the Internet here?
 • Tôi có thể vào Internet ở đây không?
 • Come here
 • Tới đây
 • Do you like it here?
 • Bạn có thích nơi đây không?
 • Does anyone here speak English?
 • Có ai ở đây nói tiếng Anh không?
 • From here to there
 • Từ đây đến đó
 • Here is your salad
 • Rau của bạn đây
 • Here it is
 • Nó đây
 • Here you are
 • Đây nè

Những từ liên quan với ITS FAR FROM HERE

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày