its going to snow today

 • It's going to snow today
 • Hôm nay trời sẽ mưa tuyết
 • How long will it take for my letter to reach its destination?
 • Thư của tôi gửi đến nơi nhận mất bao lâu?
 • It's going to be hot today
 • Hôm nay trời sẽ nóng
 • Did it snow yesterday?
 • Trời có tuyết hôm qua không?
 • Does it often snow in the winter in Massachusetts?
 • Trời có thường mưa tuyết vào mùa đông ở Massachusetts không?
 • The snow is more than 5 centermetres deep
 • Tuyết dày hơn 5 cm.
 • The ground is white with snow
 • Mặt đất trắng với tuyết
 • Are you working today?
 • Hôm nay bạn có làm việc không?
 • Do you think it'll rain today?
 • Bạn có nghĩ ngày mai trời sẽ mưa không?
 • It rained very hard today
 • Hôm nay trời mưa rất lớn
 • it's not suppose to rain today
 • Hôm nay có lẽ không mưa
 • It's very cold today
 • Hôm nay trời rất lạnh
 • What is today's date?
 • Hôm nay ngày mấy?
 • What's today's date?
 • Hôm nay ngày mấy?
 • How is your schedule today?
 • Thời khóa biểu hôm nay của anh thế nào?
 • How is the wether today?
 • Thời tiết hôm nay như thế nào?
 • Do you think it will rain today?
 • Bạn có nghĩ rằng hôm nay trời sẽ mưa không?
 • It’s dull today
 • Trời hôm nay thật ảm đạm
 • Are you going to attend their wedding?
 • Bạn sẽ dự đám cưới của họ không?
 • Are you going to help her?
 • Bạn sẽ giúp cô ta không?

Những từ liên quan với ITS GOING TO SNOW TODAY