its is a quarter past nine

  • It's is a quarter past nine
  • Bây giờ là 9 giờ 15
  • How long will it take for my letter to reach its destination?
  • Thư của tôi gửi đến nơi nhận mất bao lâu?
  • It's a quarter to 7
  • Bây giờ là 7 giờ thiếu 15
  • It's half past 11
  • Bây giờ là 11 giờ rưỡi
  • There are nine people in my family
  • Gia đình tôi có chín người.

Những từ liên quan với ITS IS A QUARTER PAST NINE

is