its less than 5 dollars

 • It's less than 5 dollars
 • Nó ít hơn 5 đô
 • How long will it take for my letter to reach its destination?
 • Thư của tôi gửi đến nơi nhận mất bao lâu?
 • It's more than 5 dollars
 • Nó hơn 5 đô
 • No more, no less
 • Không hơn, không kém
 • Be affected to a greater or less degree
 • ít nhiều bị ảnh hưởng
 • Do you accept U.S. Dollars?
 • Bạn có nhận đô Mỹ không?
 • I only have 5 dollars
 • Tôi chỉ có 5 đô la
 • I'd like to exchange this for Dollars
 • Tôi muốn đổi tiền này ra đô la
 • It costs 20 dollars per hour
 • Giá 20 đô một giờ
 • It's 17 dollars
 • Giá 17 đồng
 • They charge 26 dollars per day
 • Họ tính 26 đô một ngày
 • What's the exchange rate for dollars?
 • Hối suất đô la là bao nhiêu?
 • Where can I exchange U.S. dollars?
 • Tôi có thể đổi đô la Mỹ ở đâu?
 • He's faster than me
 • Anh ta nhanh hơn tôi
 • It's longer than 2 miles
 • Nó dài hơn 2 dặm
 • It's shorter than 3 miles
 • Nó ngắn hơn 3 dặm
 • More than 200 miles
 • Hơn 200 dặm
 • More than that
 • Hơn thế
 • She's older than me
 • Cô ta lớn tuổi hơn tôi
 • You're smarter than him
 • Bạn thông minh hơn anh ta

Những từ liên quan với ITS LESS THAN 5 DOLLARS