Nghĩa của cụm từ its less than 5 dollars trong tiếng Anh

 • It's less than 5 dollars
 • Nó ít hơn 5 đô
 • Zero is less than one.
 • 0 nhỏ hơn 1.
 • It's more than 5 dollars
 • Nó hơn 5 đô
 • How long will it take for my letter to reach its destination?
 • Thư của tôi gửi đến nơi nhận mất bao lâu?
 • What about its price?
 • Nó giá bao nhiêu vậy?
 • It’s on its way.
 • Xe đang đến.
 • No more, no less
 • Không hơn, không kém
 • Be affected to a greater or less degree
 • ít nhiều bị ảnh hưởng
 • The less the better.
 • Càng ít càng tốt.
 • Do you accept U.S. Dollars?
 • Bạn có nhận đô Mỹ không?
 • I only have 5 dollars
 • Tôi chỉ có 5 đô la
 • I'd like to exchange this for Dollars
 • Tôi muốn đổi tiền này ra đô la
 • It costs 20 dollars per hour
 • Giá 20 đô một giờ
 • It's 17 dollars
 • Giá 17 đồng
 • They charge 26 dollars per day
 • Họ tính 26 đô một ngày
 • What's the exchange rate for dollars?
 • Hối suất đô la là bao nhiêu?
 • Where can I exchange U.S. dollars?
 • Tôi có thể đổi đô la Mỹ ở đâu?
 • That is worth one hundred dollars.
 • Cái đó trị giá 100 đô la.
 • That’ll be one thousand dollars.
 • Tất cả là 1.000 đô la.
 • He's faster than me
 • Anh ta nhanh hơn tôi

Những từ liên quan với ITS LESS THAN 5 DOLLARS

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày