its more than 5 dollars

 • It's more than 5 dollars
 • Nó hơn 5 đô
 • How long will it take for my letter to reach its destination?
 • Thư của tôi gửi đến nơi nhận mất bao lâu?
 • It's less than 5 dollars
 • Nó ít hơn 5 đô
 • More than 200 miles
 • Hơn 200 dặm
 • More than that
 • Hơn thế
 • Not to be taken more than four times within a 24 hour period.
 • Không được uống 4 lần trong vòng 24 giờ nhé
 • If you bought it somewhere else, it would cost more than double
 • Nếu chị mua ở những nơi khác, giá còn đắt gấp đôi
 • In all, the trip got to take more than two hours.
 • Nhìn chung thì chuyến đi mất hơn 2 giờ đồng hồ.
 • The snow is more than 5 centermetres deep
 • Tuyết dày hơn 5 cm.
 • We need more facts and more concrete informations.
 • Chúng ta cần nhiều thông tin cụ thể và xác thực hơn.
 • Do you accept U.S. Dollars?
 • Bạn có nhận đô Mỹ không?
 • I only have 5 dollars
 • Tôi chỉ có 5 đô la
 • I'd like to exchange this for Dollars
 • Tôi muốn đổi tiền này ra đô la
 • It costs 20 dollars per hour
 • Giá 20 đô một giờ
 • It's 17 dollars
 • Giá 17 đồng
 • They charge 26 dollars per day
 • Họ tính 26 đô một ngày
 • What's the exchange rate for dollars?
 • Hối suất đô la là bao nhiêu?
 • Where can I exchange U.S. dollars?
 • Tôi có thể đổi đô la Mỹ ở đâu?
 • He's faster than me
 • Anh ta nhanh hơn tôi
 • It's longer than 2 miles
 • Nó dài hơn 2 dặm

Những từ liên quan với ITS MORE THAN 5 DOLLARS