Nghĩa của cụm từ its not suppose to rain today trong tiếng Anh

 • it's not suppose to rain today
 • Hôm nay có lẽ không mưa
 • Is it suppose to rain tomorrow?
 • Ngày mai trời có thể mưa không?
 • It's suppose to rain tomorrow
 • Trời có thể mưa ngày mai
 • The rain will be rain soon over
 • Mưa sẽ sớm tạnh.
 • Do you think it'll rain today?
 • Bạn có nghĩ ngày mai trời sẽ mưa không?
 • Do you think it will rain today?
 • Bạn có nghĩ rằng hôm nay trời sẽ mưa không?
 • Do you think it’ll rain today?
 • Bạn có nghĩ hôm nay trời sẽ mưa không?
 • How long will it take for my letter to reach its destination?
 • Thư của tôi gửi đến nơi nhận mất bao lâu?
 • What about its price?
 • Nó giá bao nhiêu vậy?
 • It’s on its way.
 • Xe đang đến.
 • Do you think it's going to rain tomorrow?
 • Bạn có nghĩ ngày mai trời sẽ mưa không?
 • Rain cats and dogs
 • Mưa tầm tã
 • It’s looks like rain
 • Trời giống như là sắp mưa vậy.
 • It looks like rain.
 • Hình như trời sắp mưa.
 • The rain will soon be over.
 • Mưa sắp tạnh rồi.
 • It’s forecast to rain.
 • Dự báo trời sẽ mưa.
 • Are you working today?
 • Hôm nay bạn có làm việc không?
 • It rained very hard today
 • Hôm nay trời mưa rất lớn
 • It's going to be hot today
 • Hôm nay trời sẽ nóng
 • It's going to snow today
 • Hôm nay trời sẽ mưa tuyết

Những từ liên quan với ITS NOT SUPPOSE TO RAIN TODAY

rain
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày