its not too far

 • It's not too far
 • Nó không xa lắm
 • How long will it take for my letter to reach its destination?
 • Thư của tôi gửi đến nơi nhận mất bao lâu?
 • How far is it to Chicago?
 • Tới Chicago bao xa?
 • How far is it?
 • Nó bao xa?
too, its, far, not
 • Is it far from here?
 • Nó cách xa đây không?
 • Is the bank far?
 • Ngân hàng có xa không?
 • It's far from here
 • Nó cách xa đây
 • As far as I know,......
 • theo như tôi được biết,...
 • I think you have too many clothes
 • Tôi nghĩ bạn có nhiều quần áo quá
 • I'd like some water too, please
 • Tôi cũng muốn một ít nước, xin vui lòng
 • I'm worried too
 • Tôi cũng lo
 • It's too late
 • Muộn quá rồi
 • That's too bad
 • Như vậy quá tệ
 • That's too expensive
 • Như vậy đắt quá
 • That's too late
 • Như vậy quá trễ
 • That's too many
 • Như vậy nhiều quá
 • That's too much
 • Như vậy nhiều quá
 • Too good to be true
 • Thiệt khó tin
 • Too bad
 • Ráng chiụ
 • You don’t look too well.
 • Trông anh không được khỏe.

Những từ liên quan với ITS NOT TOO FAR