Nghĩa của cụm từ its shorter than 3 miles trong tiếng Anh

 • It's shorter than 3 miles
 • Nó ngắn hơn 3 dặm
 • It's longer than 2 miles
 • Nó dài hơn 2 dặm
 • More than 200 miles
 • Hơn 200 dặm
 • How long will it take for my letter to reach its destination?
 • Thư của tôi gửi đến nơi nhận mất bao lâu?
 • What about its price?
 • Nó giá bao nhiêu vậy?
 • It’s on its way.
 • Xe đang đến.
 • How many miles is it to Pennsylvania?
 • Tới Pennsylvania bao nhiêu dặm?
 • He's faster than me
 • Anh ta nhanh hơn tôi
 • It's less than 5 dollars
 • Nó ít hơn 5 đô
 • It's more than 5 dollars
 • Nó hơn 5 đô
 • More than that
 • Hơn thế
 • She's older than me
 • Cô ta lớn tuổi hơn tôi
 • You're smarter than him
 • Bạn thông minh hơn anh ta
 • Not to be taken more than four times within a 24 hour period.
 • Không được uống 4 lần trong vòng 24 giờ nhé
 • Are postcards cheaper to send than a letter?
 • Gửi bưu thiếp có rẻ hơn gửi thư không?
 • If you bought it somewhere else, it would cost more than double
 • Nếu chị mua ở những nơi khác, giá còn đắt gấp đôi
 • In all, the trip got to take more than two hours.
 • Nhìn chung thì chuyến đi mất hơn 2 giờ đồng hồ.
 • The snow is more than 5 centermetres deep
 • Tuyết dày hơn 5 cm.
 • It’s bigger than the old one.
 • Nó to hơn cái cũ.
 • A little is better than none.
 • Có còn hõn không.

Những từ liên quan với ITS SHORTER THAN 3 MILES

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày