its very cold today

 • It's very cold today
 • Hôm nay trời rất lạnh
 • How long will it take for my letter to reach its destination?
 • Thư của tôi gửi đến nơi nhận mất bao lâu?
 • It rained very hard today
 • Hôm nay trời mưa rất lớn
 • I have a cold
 • Tôi bị cảm lạnh
 • I'm cold
 • Tôi lạnh
 • Is it cold outside?
 • Bên ngoài trời lạnh không?
 • It'll be cold this evening
 • Tối nay trời sẽ lạnh
 • Give me something against a cold
 • Bán cho tôi thuốc cảm cúm
 • I’ve got a bad cold and a sore throat. Can you give me something for it?
 • Tôi bị cảm lạnh và viêm họng. Chị có thể cho tôi thuốc gì để trị nó không?
 • It’s freezing cold
 • Trời rất lạnh
 • Are you working today?
 • Hôm nay bạn có làm việc không?
 • Do you think it'll rain today?
 • Bạn có nghĩ ngày mai trời sẽ mưa không?
 • It's going to be hot today
 • Hôm nay trời sẽ nóng
 • It's going to snow today
 • Hôm nay trời sẽ mưa tuyết
 • it's not suppose to rain today
 • Hôm nay có lẽ không mưa
 • What is today's date?
 • Hôm nay ngày mấy?
 • What's today's date?
 • Hôm nay ngày mấy?
 • How is your schedule today?
 • Thời khóa biểu hôm nay của anh thế nào?
 • How is the wether today?
 • Thời tiết hôm nay như thế nào?
 • Do you think it will rain today?
 • Bạn có nghĩ rằng hôm nay trời sẽ mưa không?

Những từ liên quan với ITS VERY COLD TODAY