ive been here for two days

 • I've been here for two days
 • Tôi đã ở đây 2 ngày
 • That was shipped on September 10th. It should reach you in two or three days.
 • Nó đã được chuyển đi vào ngày 10 tháng 9. Có lẽ nó sẽ đến nơi trong hai hay ba ngày nữa.
 • I’ve been feeling pretty ill for a few days now
 • Suốt mấy ngày nay tôi thấy hơi ốm
 • We have been sold out for three days already
 • Vé đã bán hết 3 ngày trước rồi
 • I'm going home in four days
 • Tôi sẽ đi về nhà trong vòng 4 ngày
 • She is probably one of the foremost plastic surgeons on the West Coast these days.
 • Cô ấy có lẽ là một trong những bác sĩ phẫu thuật tạo hình hàng đầu ở bờ biển phía Tây hiện nay.
 • How long have you been here?
 • Bạn đã ở đây bao lâu?
 • This is the first time I've been here
 • Đây là lần đầu tiên tôi ở đây
 • I’ve been here for too long. I want to change my environment.
 • Tôi đã làm việc ở đây quá lâu rồi, Tôi muốn thay đổi môi trường.
 • I have three children, two girls and one boy
 • Tôi có ba người con, hai gái một trai
 • I have two sisters
 • Tôi có 2 người chị (em gái)
 • I speak two languages
 • Tôi nói 2 thứ tiếng
 • I'd like a room with two beds please
 • Tôi muốn một phòng với 2 giường, xin vui lòng
 • We have two boys and one girl
 • Chúng tôi có hai trai và một gái
 • We'll have two glasses of water please
 • Chúng tôi sẽ dùng 2 ly nước, xin vui lòng
 • What are you two talking about?
 • Hai bạn đang nói chuyện gì?
 • Take it in the morning: two teaspoons a day
 • Ông uống vào buổi sáng : 2 thìa 1 ngày
 • Two tickets, please
 • Cho tôi 2 vé
 • I’ve got two committee meetings back to back this afternoon.
 • Tôi có hai cuộc họp liên tiếp vào chiều nay.
 • In all, the trip got to take more than two hours.
 • Nhìn chung thì chuyến đi mất hơn 2 giờ đồng hồ.

Những từ liên quan với IVE BEEN HERE FOR TWO DAYS