ive seen it

 • Have you seen this movie?
 • Bạn đã xem phim này chưa?
 • I've already seen it
 • Tôi đã xem nó
 • I've never seen that before
 • Tôi chưa bao giờ thấy cái đó trước đây
 • I've seen it
 • Tôi đã thấy nó
it, seen
 • It’s the most interesting film I’ve ever seen
 • Đó là bộ phim hay nhất mà tôi đã từng xem
 • Have you seen Titanic?
 • Anh đã xem phim Titanic chưa?
 • Hi, Tim. How are you? I haven’t seen you for a long time.
 • Chào Tim, anh khỏe không? Lâu quá không gặp.

Những từ liên quan với IVE SEEN IT