ive worked there for five years

 • I've worked there for five years
 • Tôi đã làm việc ở đó 5 năm
 • I have had five years experience with a company as a saleman.
 • Tôi có 5 năm kinh nghiệm là nhân viên bán hàng.
 • I'm 8 years old
 • Tôi 8 tuổi
 • How long have you worked here?
 • Bạn đã làm việc ở đây bao lâu?
 • Where did you work before you worked here?
 • Bạn đã làm việc ở đâu trước khi bạn làm việc ở đây?
 • I worked in the accounting section of a manufacturer of electrical products.
 • Tôi đã làm tại bộ phận kế toán của một xưởng sản xuất đồ điện.
 • There's a restaurant over there, but I don't think it's very good
 • Có một nhà hàng ở đằng kia, nhưng tôi không nghĩ là nó ngon lắm
 • Are there any interesting attractions there?
 • Ở đó có thắng cảnh nào không?
 • Are there any concerts?
 • Có buổi hòa nhạc nào không?
 • Can we sit over there?
 • Chúng tôi có thể ngồi ở đằng kia không?
 • Do you know where there's a store that sells towels?
 • Bạn có biết ở đâu có cửa hàng bán khăn tắm không?
 • From here to there
 • Từ đây đến đó
 • Hi, is Mrs. Smith there, please?
 • Chào, có phải bà Smith ở đằng kia không?
 • How do I get there?
 • Làm sao tôi tới đó?
 • How many people are there in New York?
 • Ở New York có bao nhiêu người?
 • I haven't been there
 • Tôi đã không ở đó
 • I need this to get there by tomorrow
 • Tôi cần cái này tới đó ngày mai
 • Is there a movie theater nearby?
 • Có rạp chiếu phim gần đây không?
 • Is there a nightclub in town?
 • Có hộp đêm trong thị xã không?
 • Is there a restaurant in the hotel?
 • Trong khách sạn có nhà hàng không?

Những từ liên quan với IVE WORKED THERE FOR FIVE YEARS