Ivy | Nghĩa của từ ivy trong tiếng Anh

/ˈaɪvi/

  • Danh Từ
  • (thực vật học) dây thường xuân

Những từ liên quan với IVY

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày