Janitor | Nghĩa của từ janitor trong tiếng Anh

/ˈʤænətɚ/

  • Danh Từ
  • người gác cổng
  • người coi nhà (khi chủ đi vắng)

Những từ liên quan với JANITOR

caretaker, attendant, sitter, gatekeeper, doorkeeper, porter
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày