Jet lag | jet lag

/ˈʤɛtˌlægd/

Những từ liên quan với JET LAG

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày