joke

/ˈʤoʊk/

 • Danh Từ
 • lời nói đùa, câu nói đùa
  1. to crack a joke: nói đùa một câu
  2. to play a joke on someone: đùa nghịch trêu chọc ai
  3. to know how to take a joke: biết nghe nói đùa, không để tâm giận lời nói đùa
  4. a practical joke: trò đùa ác ý, trò chơi khăm
 • trò cười (cho thiên hạ)
 • chuyện đùa; chuyện buồn cười, chuyện lố bịch; trường hợp xảy ra buồn cười
  1. it is no joke: không phải là chuyện đùa
  2. the joke is that: điều buồn cười là
 • Động từ
 • nói đùa
 • đùa bỡn, giễu cợt; trêu chòng

Những từ liên quan với JOKE

farce, jest, epigram, quip, parody, laugh, revel, pun, gag, repartee, banter, prank, stunt, antic