Lambskin | Nghĩa của từ lambskin trong tiếng Anh

/ˈlæmˌskɪn/

  • Danh Từ
  • da cừu non

Những từ liên quan với LAMBSKIN

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày