leaden

/ˈlɛdn̩/

 • Tính từ
 • bằng chì; xám xịt như chì; nặng như chì
  1. leaden coffin: quan tài bằng chì
  2. leaden sword: gươm chì (vũ khí vô dụng)
  3. leaden clouds: mây đen xám xịt
 • nặng nề
  1. leaden sleep: giấc ngủ mê mệt
  2. leaden limbs: chân tay mỏi rã rời không buồn nhắc

Những từ liên quan với LEADEN

dull, ponderous, gloomy, downcast, dreary, ashen, oppressive, listless, pale, pewter, burdensome