legless

/ˈlegləs/

  • Tính từ
  • không có chân
  • lảo đảo quờ quạng, chân nam đá chân chiêu

Những từ liên quan với LEGLESS