Legless | Nghĩa của từ legless trong tiếng Anh

/ˈlegləs/

  • Tính từ
  • không có chân
  • lảo đảo quờ quạng, chân nam đá chân chiêu

Những từ liên quan với LEGLESS

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày