legume

/ˈlɛˌgjuːm/

  • Danh Từ
  • (thực vật học) quả đậu
  • (thực vật học) cây họ đậu
  • rau đậu, rau ăn

Những từ liên quan với LEGUME

salad, edible, herb