lets go have a look

 • Let's go have a look
 • Chúng ta hãy đi xem
 • He doesn't look like a nurse
 • Anh ta trông không giống một y tá
 • You look like my sister
 • Bạn trông giống em gái (chị) của tôi
 • You look tired
 • Bạn trông mệt mỏi
have, a, go, look
 • You don’t look too well.
 • Trông anh không được khỏe.
 • How does this jean look on me?
 • Trông tôi mặc quần bò này thế nào?
 • Can I have a glass of water please?
 • Làm ơn cho một ly nước
 • Can I have a receipt please?
 • Làm ơn cho tôi hóa đơn
 • Can I have the bill please?
 • Làm ơn đưa phiếu tính tiền
 • Can we have a menu please.
 • Làm ơn đưa xem thực đơn
 • Can we have some more bread please?
 • Làm ơn cho thêm ít bánh mì
 • Do you have a boyfriend?
 • Bạn có bạn trai không?
 • Do you have a girlfriend?
 • Bạn có bạn gái không?
 • Do you have a pencil?
 • Bạn có bút chì không?
 • Do you have a problem?
 • Bạn có vấn đề à?
 • Do you have a swimming pool?
 • Bạn có hồ bơi không?
 • Do you have an appointment?
 • Bạn có hẹn không?
 • Do you have another one?
 • Bạn có cái khác không?
 • Do you have any children?
 • Bạn có con không?
 • Do you have any coffee?
 • Bạn có cà phê không?

Những từ liên quan với LETS GO HAVE A LOOK