lets meet in front of the hotel

 • Let's meet in front of the hotel
 • Chúng ta hãy gặp nhau trước khách sạn
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • Nice to meet you
 • Rất vui được gặp bạn
 • The book is in front of the table
 • Quyển sách ở trước cái bàn
 • When would you like to meet?
 • Bạn muốn gặp nhau khi nào?
 • Where would you like to meet?
 • Bạn muốn gặp nhau ở đâu?
 • Do you have anything in the front rows?
 • Anh có vé ngồi ở những hàng ghế trước không?
 • I’m sorry, there are no tickets lef in the front rows
 • Xin lỗi, không còn vé ở những hàng trước
 • I like to sit in the front row
 • Tôi thích ngồi ở hàng ghế đầu tiên
 • I can’t see because of the person in front of me
 • Tôi không nhìn thấy gì cả vì người ngồi trước chắn hết rồi
 • I would like to meet you.
 • Tôi mong được gặp ông.
 • I’d prefer to meet in the morning. I’m going to be out of the office most afternoons next week.
 • Tôi muốn gặp vào buổi sáng. Hầu như các buổi chiều tuần sau, tôi sẽ không có mặt ở văn phòng.
 • Do you know how to get to the Marriott Hotel?
 • Bạn có biết đường tới khách sạn Marriott không?
 • I'd like the number for the Hilton Hotel please
 • Tôi muốn số điện thoại của khách sạn Hilton, xin vui lòng
 • Is there a restaurant in the hotel?
 • Trong khách sạn có nhà hàng không?
 • Outside the hotel
 • Bên ngoài khách sạn
 • Take me to the Marriott Hotel
 • Đưa tôi tới khách sạn Marriott
 • What's the charge per night (hotel)?
 • Giá bao nhiêu một đêm (Khách sạn)?

Những từ liên quan với LETS MEET IN FRONT OF THE HOTEL

of